onsdag 8 november 2017

Centralt innehåll ämnet geografi år 4-6


Centralt innehåll:
Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6

Livsmiljöer

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.


Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.


Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
   Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
   Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.